Farex

Paczkomaty InPost

Regulamin

REGULAMIN
świadczenia usług i sprzedaży w rtvwieczorek.pl
(dalej: Portal)

obowiązuje od 25.05.2018

I. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży Produktów na Portalu. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. RTVWIECZOREK.PL (ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA) – Firma RTV WIECZOREK Wojciech Wieczorek z siedzibą w 41-710 Ruda Śląska ul Teatralna 6c, wpisaną do ewidencji przedsiębiorców pod nr NIP 6410003484, nr telefonu: 32 242 05 21, adres e-mail: sklep@rtvwieczorek.pl .
2. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
3. UŻYTKOWNIK/KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej (Użytkownik) lub Umowę Sprzedaży (Klient).
4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.2017.459).
5. KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną dla której zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy Sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. KONTO (KONTO UŻYTKOWNIKA) – podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu.
7. PORTAL – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.rtvwieczorek.pl , na którym prowadzony jest również Sklep Internetowy.
8. PRODUKTY– produkty dostępne na Portalu, przy czym w Sklepie Internetowym można zakupić wyłącznie produkty inne niż produkty lecznicze.
9. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.
11. SKLEP INTERNETOWY/WYSYŁKOWY (SKLEP) – sklep wysyłkowy Sprzedawcy dostępny na Portalu, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Portalu.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu oraz zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Portalu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219). Usługi te oraz sprzedaż Produktów podlegają jednocześnie regulacjom prawnym chroniącym interesy konsumentów zawierających umowy na odległość, w szczególności przepisom ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3. Administrator będzie kontaktował się z Klientem na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta na Portalu.
4. Klient może kontaktować się z Administratorem z pomocą:
a. bezpłatnej infolinii (tylko z telefonów stacjonarnych): 32 242 05 21
b. poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@rtvwieczorek.pl ,
c. adresu korespondencyjnego: RTVWIECZOREK 41-710 Ruda Śląska ul Teatralna 6c.

III. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH – INFORMACJE OGÓLNE

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu następujące Usługi elektroniczne:
a. Konto Użytkownika w Portalu;
b. Interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom złożenie zamówienia
c. Newsletter.
2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a. Komputer lub telefon z dostępem do Internetu;
b. Dostęp do poczty elektronicznej.
c. Przeglądarka internetowa.
3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.
7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219).

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH- ZASADY

1. W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

2. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika na Portalu zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
b. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Użytkownika: adres e-mail oraz Hasło.
c. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Internetowym Systemie Zamawiania towarów zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
d. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera zostaje zawarta w momencie aktywacji subskrypcji przez Użytkownika.
e. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Portalu oraz wysyłania Newslettera jest zawierana na czas nieoznaczony.
f. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia jest zawierana na czas składnia Zamówienia.

3. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@rtvwieczorek.pl
b. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony lub tymczasowo zablokować możliwość rezerwacji Produktów, w wypadku, gdy Użytkownik obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
c. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
d. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Usługodawcę cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a. Konfiguracji strony internetowej Portalu :
i. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu;
ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
b. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika na Portalu;
c. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
e. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
f. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
g. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
h. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu,
i. świadczenia usług reklamowych.
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.

V. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Za pośrednictwem Portalu może zakupić wyłącznie produkty. Przy opisie każdego Produktu jest informacja, czy można go zakupić w Sklepie Internetowym z dostawą.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i składa się ona z nominalnej wartości danego Produktu oraz kosztu wydania Produktu, który zawiera podatek VAT. Niezależnie od ceny Produktu, Klient ponosi koszt dostawy Produktu zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.
5. Złożenie zamówienia możliwe jest tylko dla zarejestrowanego na Portalu Klienta. W celu złożenia zamówienia na Produkt, Klient zobowiązany jest wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, za pomocą interaktywnego formularza dokonać wyboru Produktu i wysłać prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
6. W trakcie składania zamówienia należy wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia i dostawy (imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, wskazany paczkomat, Produkt, ilość Produktu, sposób płatności, sposób dostawy, dane do wysyłki. W trakcie składania zamówienia – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
7. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "ZAMAWIAM I PŁACĘ". Klient poprzez kliknięcie tego przycisku zobowiązuje się do zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w treści zamówienia Produktu. Sprzedawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji zamówienia Produktu w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia Produktu przez Klienta w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości lub niekompletności danych zawartych w treści zamówienia Produktu.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w każdym czasie. Powyższe uprawnienie nie dotyczy złożonych zamówień Produktów.
10. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów dostawy Produktu. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

VI. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży. Sprzedawca dostarczy Produkty za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę.
2. Dostawa Produktów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Klient ponosi koszty dostawy Produktu w wysokości określonej na stronie Sklepu Internetowego obowiązującej w chwili złożenia zamówienia.
Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5. Koszt dostawy Produktu zostanie doliczony do ceny Produktu w trakcie składania zamówienia Produktu przez Klienta.

VII. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA – PŁATNOŚĆ

  1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokonana:

a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym lub poprawnego wykonania płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę przez podmiot realizujący te płatności.

b) przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy w Rudzie Śląskiej 41-710, ul. Teatralna 6c. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

c) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego (za pobraniem) - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

  1. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

  2. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.

  1. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Sklepu są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach wskazanych we właściwych przepisach prawa. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

    VIII. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sklep@rtvwieczorek.pl. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu elektronicznie, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi w formie wiadomości e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Termin 14 dni, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania zamówionego Produktu przez Konsumenta.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z którego może skorzystać Konsument w realizacji prawa wskazanego w pkt 1. powyżej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia od odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedawcy, przesyłką pocztową na swój koszt.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności, tj. ceny Produktu i kosztów jego dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wskazanych wyżej płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w inny wskazany przez Konsument sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zwartej w drodze aukcji publicznej
l. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może: żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać usunięcia wady Produktu lub złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny Produktu albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.
4. Klient może wykonać uprawnienia, o których mowa w pkt 3) powyżej, w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu, przy czym w odniesieniu do Konsumenta bieg tego terminu nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
5. W postępowaniu reklamacyjnym stosuje się przepisy art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
6. Reklamacje z tytułu rękojmi Sprzedawcy można składać wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@rtvwieczorek.pl lub na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy. Reklamacja z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu winna zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Produkt, tj. numer zamówienia, datę zakupu Produktu, imię i nazwisko Klienta, dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady Produktu jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu Produktu na adres siedziby Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.
9. Pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@rtvwieczorek.pl lub pisemnie na adres RTV Wieczorek 41-710 Ruda Śląska, ul. Teatralna 6c

X. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKOW PORTALU.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu rtvwieczorek.pl jest RTV WIECZOREK Wojciech Wieczorek z siedzibą w Ruda Śląska ul. Teatralna 6c, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 6410003484, (dalej: "Firma "). Dane kontaktowe Firmy: tel. 32 242 05 21 adres e-mail sklep@rtvwieczorek.pl . W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: rtvww@wp.pl .
2. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
(1) świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu rtvwieczorek.pl za pośrednictwem strony internetowej www.rtvwieczorek.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2) sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
(5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Firmą.
4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:
(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi Portalu rtvwieczorek.pl . oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3) podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii dostępnej dla Użytkowników,
– na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
(4) PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ ZASADY.

1. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, Konsument ma prawo:
a. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
b. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017.1063) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
d. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
• http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
• http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
• http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie możliwość - po uprzednim poinformowaniu Użytkowników - wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania usług Portalu, np. ze względu na czynności techniczne konserwacyjne albo związane z modyfikacją usług Portalu
3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Portalu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji Produktu lub Usługi.
4. Treści publikowane na Portalu chronione są prawami autorskimi przysługującymi RTV Wieczorek albo licencjodawcom RTV Wieczorek.
5. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Konsumentowi treści zawartej Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Portalu oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika/Klienta potwierdzenia zawarcia umowy oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz pouczenia o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219); Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
9. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Użytkowników na Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
12. Do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1


Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem
o odstąpieniu od umowy.

………………………….

(miejscowość i data)

---------------------------------

Imię i nazwisko

............................................

............................................

(adres zamieszkania)

Telefon:.............................

E-mail:.....................................

Nr. zam.:.................................

RTV WIECZOREK

UL. TEATRALNA 6C

41-710 RUDA ŚLĄSKAODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………... z dnia ………………………. r.
Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................

....................................................
(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 2


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest rtvwieczorek.pl z siedzibą w Ruda Śląska ul. Teatralna 6c, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres poczty elektronicznej. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam Produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.Załącznik nr 3


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest RTV Wieczorek z siedzibą w 41-710 Ruda Śląska ul Teatralna 6c, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub na adres e-mail sklep@rtvwieczorek.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W razie odstąpienia od umowy o świadczenie usługi elektronicznej jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


Sklep internetowy Shoper.pl